تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مسئولیت بررسی و رصد وضعیت فناوری تولید زعفران در کشور و تدوین آیین نامه ها و استانداردهای تولیدی بروز در جهت بهبود وضع موجود را برعهده دارد. همچنین بررسی چالش های تولید و تلاش در جهت رفع آن‌ها از مهمترین وظایف این گروه است. برخی اولویت های پژوهشی و عملیاتی این کارگروه عبارتند از:
- مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کاشت مجدد زعفران در یک مزرعه.
- تعیین بهترين زمان براي آبياري تابستانه در هر منطقه.
- نقش کودهای آلی و بیولوژیک در تولید گل و بنه.
- مطالعه بهترین شرايط دمايي و رطوبتي به منظور رشد بنه¬ها
- الگوهای کشت مخلوط زعفران با سایر گیاهان.
- تولید زعفران سالم و ارگانیک.
- بررسی نحوه برداشت مکانیزه گل زعفران.
- کشت زعفران در شرایط گلخانه ای.
- آللوپاتی زعفران.
- استانداردسازی بنه های زعفران.
- مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت در زراعت زعفران.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران