تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مورخ یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و پیرو جلسه مورخه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹، جلسه کاری در خصوص فرآوری زعفران در محل پژوهشکده زعفران  برگزار شد. در این نشست خانم برادران، خانم امامی و آقای دوستگان از شاخه انجمن زعفران حضور داشتند و بحث و گفتگوهایی در حوزه فرآوری زعفران صورت گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران