تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

ثبت برند جهانی زعفران ایران با ارائه پیشینه تاریخی و فرهنگی آن در جای جای کشور اسلامی عزیزمان امکان پذیر است. لذا اولین اولویت این کارگروه پژوهشی استفاده از کلیه سازو کارهای موجود و مطالعات و اکتشافات انجام شده در جهت ثبت زعفران به عنوان یک میراث جهانی ماندگار از ایران است تا مقدمات ثبت مالکیت معنوی ایران بر ژنوم زعفران دنیا و جلوگیری از تکثیر ژنوم ایرانی بدون در نظر گرفتن سهم ایران فراهم گردد.
علاوه بر آن این گروه پژوهشی موظف است با مطالعه فرهنگی بازار ایران و کشورهای هدف، فرهنگ مصرف زعفران را در جای جای دنیا مطالعه نموده و راهکارهای اجرایی جهت بازاریابی بهتر محصول ایرانی و ارائه آن به بازارهای جهانی تدوین نماید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران