تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در تاریخ 20 مهرماه 1398 اولین آبیاری و اعمال تیمارهای کودی طرح پژوهشی زعفران جلگه رخ- رباط سنگ (مزرعه آقای حاج علیرضا رضائی) در دو آزمایش جداگانه (آبیاری با آب شیرین و آب شور) انجام گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران