تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

نشانی:
خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران
شماره تماس:
کارشناس امور اداری: 52210147-051
مدیر امور پژوهش، مشاوره و ترویج: 52210143-051
دبیرخانه: 52210145-021
فکس: 89772186-021

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران