تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

چکیده

بخش کشاورزی برای تأمین مطالبات متعدد و اغلب رقابتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته‏های مصرف کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع، تحت فشار می‏باشد. رشد بهره‏وری می‏تواند نقش مهمی را مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم‏های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره‏وری، هدف از این مطالعه تجزیه تحلیل کارآیی و شکاف تکنولوژی مزارع زعفران شهرستان تربت حیدریه می‏باشد. در مطالعه حاضر نسبت شکاف تکنولوژیکی اندازه­های مختلف مزارع زعفران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای انجام تحقیق از اطلاعات 81 کشاورز در سال 1393 که به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، استفاده شده است.  مزارع نمونه بر حسب اندازه به سه گروه كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم شد. نتايج نشان داد كه متوسط كارآيي فني گروهی بهره­برداران مزارع كوچك 86 درصد، براي بهره برداران مزارع متوسط 90 درصد و در مزارع بزرگ 88 درصد مي‌باشد. یعنی این واحد‌ها با به کار‌بردن میزان مشخصی از نهاده‌های تولید به طور متوسط به ترتیب حدود 86 درصد، 90 درصد و 88 درصد مقدار محصولی را تولید می‌کنند که با استفاده از همین میزان نهاده و تکنولوژی موجود می‌توانست تولید شود. این امر نقطه امید بخشی برای سیاست‌گزاران بخش کشاورزی است که با بهبود تکنیک‌های تولید و استفاده از موجودی منابع فعلی، سطح تولید را ارتقاء بخشید. کارایی فنی نسبت به تابع تولید فرامرزی در گروه مزارع کوچک 69/0، در گروه مزارع متوسط 74/0 و در گروه مزارع بزرگ 79/0 می‌باشد. نسبت شکاف تکنولوژیکی برای سه گروه فوق به ترتیب 80/0، 82/0 و 90/0 می‌باشد یعنی مزارع بزرگ عملکرد تکنیکی بهتری دارد و دارای نسبت شکاف تکنولوژیکی بالاتری در مقایسه با مزارع کوچک و متوسط می‌باشد.  افزون بر آن متغير­هاي سن کشاورز، مالکیت، تعداد سال­هاي تجربه، اندازه زمین و مشكلات توليد از نظر آماري بر كارآيي فني توليد زعفران معنی­دار بوده است. به عبارت ديگر، متغير­هاي سن کشاورز، مالکیت، تعداد سال­هاي تجربه و اندازه زمین در توليد زعفران تاثير مثبت و معني­دار بر كارآيي فني توليد داشته و كشاورزاني كه در فرآيند توليد با مشكلات توليد مواجه بودند از نظر آماري كارآيي فني كمتري نسبت به كشاورزاني كه با مشكلات توليد مواجه نبودند، داشتند. اين مطالعه همچنين، برنامه­هاي كه باعث ارتقاء تجربه كشاورز مي­شود و برنامه­هايي كه باعث برطرف كردن فوري مشكل كشاورز مي‌شود را پيشنهاد مي‌دهد.

واژه‌های کلیدی: نسبت شکاف تکنولوژیکی، زعفران، تربت حیدریه

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران