تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

چکیده

زعفران (Crocus sativus L.) در طول هر فصل زراعي، مراحل رشدي خود را پس از گل‌دهی، با توليد و رشد بنه­هاي دختري حاصل از بنه مادري طي می‌کند. به منظور بررسی اثر تراكم کاشت و منابع كودهاي آلي و شيميايي بر روند تشكيل و جذب فسفر در بنه­های دختری زعفران در طی مراحل فنولوژیکی گیاه، آزمايشی در سال زراعی 93-1392 به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 12 تيمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا آمد. در این مطالعه، منابع مختلف كودی (شاهد، كود شيميايي (150 كيلوگرم نيتروژن در هكتار + 75 كيلوگرم فسفر در هكتار) و كود دامي (25 تن در هكتار) به عنوان عامل اول و چهار سطح تراكم كاشت (25، 50، 75  100 بنه در متر مربع) عامل دوم آزمایش بودند. همچنین به دلیل پنج نمونه برداری از بنه­های زعفران در طی فصل رشد (30 آبان، 30 آذر، 30 دي، 31 فروردين و 31 ارديبهشت )، داده­های آزمایش به صورت فاكتوريل- اسپليت در زمان و در قالب طرح بلوک‌های كامل تصادفي آناليز شدند. طبق نتایج آزمایش، بیشترین تعداد بنه­های دختری کمتر از 4 گرم در بوته (8/5 بنه در بوته) در زمان نمونه گیری پنجم (انتهای فرودین ماه) مشاهده گردید و پس از آن تعداد این بنه­ها در بوته رو به کاهش گذاشت. در هر  یک از سطوح تراکم کاشت بنه، کاربرد کود دامی در مقایسه با  شیمیایی نقش بیشتری در افزایش معنی­دار تعداد، وزن و میزان جذب فسفر در بنه­های دختری 1/4 تا 8 و 1/8 تا 12 گرمی در بوته داشت. همچنین نتایج نشان داد که در زمان نمونه گیری پنجم، کاربرد کود دامی نسبت به شیمیایی  منجر به افزایش معنی­دار وزن و میزان فسفر در بنه­های بیش از 8 گرم در بوته (تا حدود دو برابر) شد.

کلمات­ کلیدی: میزان فسفر در بنه، کود دامی، مراحل فنولوژی.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران