سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران- اخبار و رویدادها
مصوبه شورای پژوهشکده در خصوص انجام آزمایشات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/12 | 
طبق مصوبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ شورای پژوهشکده زعفران مقرر گردید از این تاریخ آنالیزهای اشاره شده در پیشنهاده های مصوب که امکان انجام آنها در آزمایشگاههای پژوهشکده هست صرفا در این آزمایشگاهها انجام شود:
 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران:
http://si.torbath.ac.ir/find.php?item=1.11.15.fa
برگشت به اصل مطلب