دومین جلسه ستاد ویژه زعفران شهرستان تربت حیدریه در سال 1397 با حضور روسای ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی وابسته برگزار شد. ریاست پژوهشکده زعفران در ابتدا به گزارش وضعیت جلسات و مصوبات این ستاد در سنوات گذشته پرداخت. دکتر کاوه در این نشست افزود در سنوات گذشته، عزم جدی در زمینه اصلاح وضعیت موجود دیده نشده است و بهبود بازار گل، نیازمند حضور سرمایه گذار میباشد. مهندس رستمی، حمایت کامل خود را از هرگونه تصمیم در جهت بهبود شرایط کنونی از لحاظ امنیتی و بهداشتی با بخش خصوصی و شهرداری بعنوان متولی این موضوع ابراز نمودند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران