در جلسه ای با حضور کارشناس پژوهشکده زعفران و دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه با آقای مهندس ایزدی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زاوه برگزار شد، به بررسی راهکارهای پژوهشی و ترویجی در حوزه تولید گیاهان باغی و زراعی مناسب جلگه زاوه در شرایط کنونی تغییر اقلیم پرداخته شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران