دکتر محمد باقر رضایی ضمن دیدار از امکانات و آزمایشگاهها و خدمات ارائه شده توسط پژوهشکده زعفران، در جلسه ای با حضور ریاست پژوهشکده زعفران دکتر کاوه، به ارائه نقطه نظرات خود جهت ارتقای جایگاه بین المللی پژوهشکده زعفران شدند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران