تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

بررسی های میدانی و آزمایشهای انجام شده اولیه روی نمونه های گل برداشتی نشان میدهند نتایج سال اول طرح کشت زعفران با رویکرد تولید محصول سالم در منطقه آرادان شهرستان گرمسار تحت شرایط شوری بالای خاک و آب آبیاری در آبان ۹٨ با موفقیت همراه بوده است.

قابل ذکر است که در این طرح آزمایشی، با ترکیب روشهای مختلف از جمله کاشت جو، ایجاد زهکش و ایجاد جریان مغناطیسی مگنت شوری خاک از مقدار قابل توجه ۳۷۰۰۰ به ۶٨۰۰ کاهش پیدا کرده است. همچنین شوری آب آبیاری این زمینها در حدود ۷۰۰۰ است. 

زمین شاهد

 

 

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران