تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در راستای انجام قرارداد منعقد شده بین پژوهشکده ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه و گروه تجاری حامدی، دردر جهت کاهش شوری خاک مزارع زعفران، عملیات ایجاد زهکش انجام گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران