انجام کلیه آزمایشات مربوط به آب و خاک و ارائه خدمات به محققین، کشاورزان و شرکت ها و سایر بخش ها

تجزیه های شیمیایی در نمونه های خاک:

 اسیدیته خاک- هدایت الکتریکی یا شوری – آهک- کربن آلی- فسفر قابل جذب-پتاسیم قابل جذب-بر قابل جذب – آنیونها و کاتیونهای محلول خاک – عناصر کم مصرف قابل جذب مثل آهن منگنز روی و مس – عناصر سنگین مثل کادمیم و سرب –ظرفیت تبادل کاتیونی – گچ

تجزیه های فیزیکی در نمونه های خاک:

بافت خاک – ظرفیت مزرعه – ضریب نقطه پژمردگی- منحنی رطوبتی خاک – جرم مخصوص ظاهری- جرم مخصوص حقیقی – درصد رطوبت

تجزیه های شیمیایی در نمونه های آب :

اسیدیته آب- هدایت الکتریکی – کربنات- بیکربنات-کلر- سولفات-پتاسیم-سدیم-کلسیم و منیزیم-مواد جامد محلول

تجزیه های شیمیایی در نمونه های گیاه  :

گیاه شامل انواع نمونه های بذر غده ساقه و برگ می باشد.

ازت-فسفر-پتاسیم= آهن-منگنز-روی-مس-کلسیم –منیزیم- بر-ازت نیتراته –درصد ماده خشک گیاهی

 

برای استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک ابتدا باید وارد شوید

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران