برگزاری جلسه دوم کارگاه کشت و کار زعفران (مهارتی- پایدارسازی)- روستای مرغزار (دوشنبه مورخه 96/11/02 ساعت 13/30 تا 16) در محل مسجد جامع

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران