برگزاری جلسه دوم کشت و کار زعفران (دوره مهارتی- پایدار سازی)- روستای کاریزک ناگهانی (یکشنبه مورخه 96/11/01 ساعت 13 تا 16) در محل مسجد ابوالفضلی

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران