تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

اولین کارگاه مشترک کشت و کار زعفران با موضوعات تاریخ مناسب کشت و کار، تأثیر اندازه و وزن پیاز و عمق مناسب کشت در بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران، مدیریت مصرف کود و عناصر غذائی و همچنین کشت مخلوط و رعایت تناوب صحیح زراعی برای کشت و کار مطلوب مجدد زعفران، در روز دوشنبه مورخه 1396/12/21 توسط واحد آموزش و ترویج پژوهشکده زعفران دانشگاه تریت حیدریه و واحد علوم باغبانی جهاد کشاورزی زاوه با حضور آقای مهندس عباسزاده (سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی) در محل سالن اجتماعات بخشداری مرکزی با شرکت تعدادی از زعفرانکارن روستا های شهرستان زاوه برگزار گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران